Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwenspersoon en supportgroep

D66 Midden-Nederland beschikt over een vertrouwenspersoon en een supportgroep voor de bemiddeling, afhandeling en melding van ongewenste situaties.


Vertrouwenspersoon

Tijdens de ARV van 8 oktober 2022 zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen gekozen: Renée Elzinga en Roel Masselink. Zij stellen zich hieronder voor:

Roel Masselink

Wanneer je ongewenst gedrag ervaart of vermoedt, wanneer je je binnen onze partij onveilig of niet op je gemak voelt, kan dat zwaar op je drukken. Ik ben er dan graag voor jou. Om zonder oordeel en uiteraard in alle anonimiteit en alle vertrouwelijkheid naar je te luisteren. Je te steunen en je op weg te helpen met de stappen die jou verder helpen.

Zit je iets dwars, is je iets overkomen? Hoe groot of hoe klein ook. Schroom niet om contact te zoeken. Samen erover praten kan opluchten. Het geeft structuur en richting voor eventuele vervolgstappen. Ik ben toegankelijk en benaderbaar. Ook in mijn rol als vertrouwenspersoon.

Binnen D66 en onze reglementen en procedures ken ik goed de weg. Ik heb binnen de partij verschillende functies en rollen vervuld. Zo kun je me kennen als voorzitter van de afdeling Utrecht (2015-2020), maar ook bijvoorbeeld als één van de voorzitters van het Landelijk Congres. Ik woon samen met mijn vriend alle vele jaren in de stad Utrecht. In 1986 verhuisde ik vanuit Drenthe naar Utrecht om er rechten te gaan studeren. Na mijn studie Nederlands recht heb ik een carrière opgebouwd in de wereld van belangenbehartiging. Voornamelijk bij branche- en beroepsorganisaties. Momenteel ben ik werkzaam als directeur van een brancheorganisatie op het gebied van klantcontact, klantenservice en klantbeleving.

Je kan Roel bereiken via 06-52454979 (een apart emailadres volgt binnenkort)

Renée Elzinga

Getraind als aandachtig luisteraar met 30 jaar ervaring als advocate, echtgenote, moeder, zus, vriendin. Hoort, leest en voelt -ook- tussen de regels en de woorden. Hoe complex kan een situatie zijn? Hoe pijnlijk of verbijsterend een handelswijze? En die hoogst begrijpelijke reactie: Ligt dit nu aan mij of interpreteer ik dit misschien verkeerd? Wat zijn nu de normen en regels en bestaat er zoiets als : “een “moreel” D66 kompas…”

Niets is een mens vreemd, zeg ik vaak. Waar mensen samen werken, in de politiek,sport, media of cultuur, gebeuren er zaken die soms niet OK zijn, niet OK voelen.

Wat is dan wijs?

Hulp zoeken: een luisterend oor dat: betrouwbaar, onafhankelijk en volstrekt onpartijdig is. Om:
1. Strikt vertrouwelijk te kunnen praten = lucht op!
2. Samen te analyseren, sparren en te spiegelen = brengt eerste helderheid en structuur!
3. Samen,

als jij dat aangeeft, te zoeken naar bouwstenen voor een – bij jou- passende (re)actie, een weg voorruit, een oplossing.

Je kan Renée bereiken via 06-17002280 (een apart emailadres volgt binnenkort)

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een lid van D66 dat klachten van leden in zijn regio behandelt. De
vertrouwenspersoon is tevens lid van de supportgroep.

Wie kan er terecht bij de vertrouwenspersoon?

Een lid kan bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd voelt en/of onprettig of onheus bejegend voelt dan wel een vermoeden heeft van schending van de
integriteit van D66. Het lid kan bij de vertrouwenspersoon in alle privacy en anonimiteit zijn verhaal kwijt. Het kan dus gaan om een lid, een commissielid, een raadslid, een wethouder, een Statenlid, een gedeputeerde, een afdelingsbestuurder dan wel regiobestuurder.

Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon

Als de vertrouwenspersoon een advies geeft, bepaalt het lid wat er met dit advies gebeurt. De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van het lid.
Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet zonder instemming van het lid gedeeld met derden. Een uitzondering: wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.

De vertrouwenspersoon:

  • biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de vereniging
  • maakt een weging van de ernst van de klacht.
  • zorgt voor steun aan een lid, die melding wil maken van een mogelijke integriteitskwestie of rondloopt met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om hiervan officiële melding te maken.
  • geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor een onderzoek door de landelijke geschillencommissie
  • mediëert tussen twee leden wanneer het over een eenvoudige vervelende kwestie gaat.

De support groep

Als een voorzitter van de afdeling, een fractievoorzitter of een wethouder het beeld of het gevoel heeft dat een situatie in zijn of haar afdeling dreigt te escaleren dan kan de voorzitter een beroep
doen op de support groep. Hij of zij doet dat door een signaal daaromtrent af te geven bij de voorzitter van het regiobestuur.

De praktijk heeft ons geleerd dat de meeste conflicten ontstaan in de driehoek bestuur-fractie-wethouder en dat dit spanningsveld vraagt om interventie en bemiddeling van buitenaf. Om die reden zijn in de support groep ervaren en getrainde D66-ers opgenomen, ieder met een achtergrond als (oud)wethouder, (oud)bestuurslid, (oud)fractielid.

De support groep is uitsluitend actief zolang zich een conflictsituatie voordoet. Na oplossing van het conflict lopen de lijnen met het regiobestuur weer via de Contactpersoon. Wanneer een kwestie escaleert en een beroep op de Geschillencommissie wordt gedaan, treedt de support groep eveneens terug. De support groep is ondersteunend aan het regiobestuur.

Samenstelling support groep

De volgende personen hebben zitting in de support groep:

Hans Reusch (oud wethouder en oud fractievoorzitter Nieuwegein; hansreusch@imacore.nl)
Pascal Defferding (bestuurslid afdeling Eemnes; defferding@ziggo.nl)
Tiko Smetsers (voorzitter Statenfractie Flevoland; t.smetsers@flevoland.nl)

Laatst gewijzigd op 24 maart 2023